უფასო მიწოდება და დაბრუნება თბილისის მასშტაბით.

მინი კალათა

შეთანხმების პირობები

შეთანხმების პირობები

შესავალი

ვებ-გვერდი www.baldi.ge ეკუთვნის კომპანიას შპს “ბალგე ინთერნეიშნალ”. ვებ-გვერდზე მოცემული ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენს“ და „ჩვენი“ გულისხმობს შპს “ბალგე ინთერნეიშნალ”-ს, რომელიც ამ ვებ-გვერდს გთავაზობთ მასში მოცემული ინფორმაციით, მის იარაღებს და მომსახურებას თქვენ, როგორც მომხმარებელს (იუზერს), თქვენს მიერ ქვემოთ მოცემულ პირობებზე, პოლიტიკაზე და შეტყობინებებზე თანხმობის გაცხადების პირობით.

ჩვენს ვებ-გვერდზე შემოსვლით და/ან ჩვენთან რაიმეს შეძენით თქვენ ერთვებით ჩვენს „მომსახურებაში“ და ეთანხმებით შემდეგ პირობებს („მომსახურების პირობები“, „პირობები“), მათ შორის ვებ-გვერდზე მოცემულ და/ან ლინკზე განთავსებულ დამატებით პირობებს და პოლიტიკას.

ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლამდე გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების პირობებს. ვებ-გვერდზე შესვლით ან მისი რომელიმე ნაწილის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით რომ ვალდებული ხართ შასრულოთ მოცემული მომსახურების პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობებს, შეგიძლიათ არ შეხვიდეთ ვებ-გვერდზე ან არ გამოიყენოთ ჩვენი მომსახურება. თუ მოცემული პირობები წარმოადგენს შეთავაზებას, დადასტურებით ეთანხმებით მხოლოდ ამ მომსახურების პირობებს.

მოქმედ მაღაზიაზე დამატებული ნებისმიერი ახალი მახასიათებელი ან იარაღი ასევე ექვემდებარება მომსახურების ამ პირობებს. ამ გვერდზე ნებისმიერ დროს შეგიძლია მიიღოთ განახლებული მომსახურების პირობები. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ ან ჩავანაცვლოთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი, ვებ-გვერდზე განახლებული და/ან შეცვლილი ინფორმაციის გამოქვეყნების გზით. ცვლილებების პერიოდულად შემოწმება თქვენი პასუხისმგებლობაა. თუ თქვენ განაგრძობთ ვებ-გვერდზე შესვლას ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ, ეს ნიშნავს რომ თქვენ ეთანხმებით შეცვლილ პირობებს.

ჩვენი მაღაზია განთავსებულია ჰოსტინგზე Magento 2.0, რომელიც გვაწვდის ონლაინ ელექტრონულ პლატფორმას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავყიდოთ ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება.

თავი 1 - ონლაინ მაღაზიის პირობები

ამ მომსახურების პირობებზე თანხმობით, თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ ხართ სრულწლოვანი თქვენს ქვეყანაში ან რეგიონში დაშვებული ასაკობრივი შეზღუდვის შესაბამისად და გასცემთ თანხმობას რომ ნებას რთავთ თქვენზე დამოკიდებულ არასრულწლოვან პირებს გამოიყენონ ეს ვებ-გვერდი.

თქვენ არ გაქვთ უფლება ჩვენი პროდუქცია გამოიყენოთ რაიმე არაკანონიერი ან არა ავტორიზებული მიზნებით და არ გაქვთ უფლება მომსახურების გამოყენებისას დაარღვიოთ თქვენს იურისდიქციაში მოქმედი კანონები (მათ შორის, და არა მხოლოდ საავტორო უფლებები).

თქვენ არ გაქვთ უფლება გაავრცელოთ ვირუსები ან დესტრუქციული ხასიათის კოდები.

ამ პირობების დარღვევისთანავე დაუყოვნებლივ შეგიწყდებათ ჩვენი მომსახურება.

თავი 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით უარი ვუთხრათ ნებისმიერ პირს მომსახურების გაწევაზე.

თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენი თანხმობა (გარდა საკრედიტო ბარათის ინფორმაციისა) შესაძლებელია გადაიცეს არა დაშიფრული სახით და მოიცავდეს (ა) სხვადასხვა ქსელში გავრცელებას; და (ბ) ცვლილებებს ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის და ადაპტირების მიზნით. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრული იქნება ქსელში გადაცემისას.

თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე არ მოახდენთ მომსახურების რეპროდუცირებას, დუბლირებას, კოპირებას, გაყიდვას, გადაყიდვას ან მისი რომელიმე ნაწილის გამოყენებას ან მომსახურებაზე წვდომას ან რაიმე კონტაქტის დამყარებას ვებ-გვერდზე, რომლის მეშვეობითაც მოგეწოდებათ მომსახურება.

ამ შეთანხმებაში გამოყენებული სათაურები მოცემულია მხოლოდ მოხერხებულობის მიზნით და არ ზღუდავს ან სხვაგვარად არ ახდეს გავლენას ამ პირობებზე.

თავი 3 - ზუსტი, სრული და განახლებული ინფორმაცია

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი, თუ ამ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია არაზუსტია, არ არის სრულყოფილი ან განახლებული. ამ ვებ-გვერდზე მასალა მოცემულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმირების მიზნით და არ უნდა დაეყრდნოთ ან გამოიყენოთ ერთადერთ წყაროდ და გადაწყვეტილების მიღების დროს უნდა მოიძიოთ უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან უფრო ახალი ინფორმაცის წყარო. ამ ვებ-გვერდზე გამოყენებული ნებისმიერი მასალის თქვენი მიზნებისთვის გამოყენება ექვემდებარება მხოლოდ თქვენს რისკს.

ეს ვებ-გვერდი შესაძლოა მოიცავდეს გარკვეულ მოძველებულ ინფორმაციას. ძველი ინფორმაცია შესაძლოა არ იყოს მოქმედი და მოცემული იყოს მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ამ ვებ-გვერდის შინაარსი, თუმცა არ ვართ ვალდებულნი განვაახლოთ აქ მოცემული ნებისმიერი ინფორმაცია. თქვენ თანხმდებით, რომ ამ გვერდზე ცვლილებების თვალყურის დევნება თქვენი პასუხისმგებლობაა.

თავი 4 – ცვლილებები მომსახურებაში და ფასებში

პროდუქციაზე ფასები იცვლება წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ მომსახურება (ან მომსახურების ნაწილი).

ჩვენ არ ვართ ვალდებული თქვენს ან მესამე მხარის წინაშე მომსახურების მოდიფიკაციაზე, ფასის ცვლილებაზე, შეწყვეტაზე ან მომსახურების გაუქმებაზე.

თავი 5 - პროდუქცია და მომსახურება

გარკვეული პროდუქცია ან მომსახურება ხელმისაწვდომია მხოლოდ ონლაინ, ვებ-გვერდის მეშვეობით. ასეთი პროდუქციის ან მომსახურების რაოდენობა შესაძლოა შეზღუდული იყოს და დაბრუნება ან გადაცვლა ექვემდებარება ჩვენს „დაბრუნების პოლიტიკის“ პირობებს.

ჩვენ ყოველმხრივ ვეცადეთ შეძლებისდაგვარად ზუსტად გამოგვესახა ჩვენი პროდუქციის ფერები და სურათები, ისე როგორც მაღაზიაში გამოიყურება. ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორი გაჩვენებთ ზუსტ ფერებს.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, თუმცა არ გვაქვს ვალდებულება შევზღუდოთ ჩვენი პროდუქციის მიყიდვა ან მომსახურების გაწევა ნებისმიერი პირისთვის, გეოგრაფიული რეგიონის ან იურისდიქციისთვის. ამ უფლების გამოყენება ხდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი პროდუქციის ან მომსახურების რაოდენობა. პროდუქციის აღწერილობის ან პროდუქციის ფასების ცვლილება შესძლებელია მოხდეს ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე, ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს ამოვიღოთ პროდუქცია გაყიდვებიდან. ნებისმიერი შეთავაზება ნებისმიერ პროდუქტზე ან მომსახურებაზე ბათილია, თუ აკრძალულია ვებ-გვერდზე.

ჩვენ არ გავცემთ გარანტიას, რომ პროდუქციის, მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა შეძენილი მასალის ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს ან რომ მომსახურების დროს დაფიქსირებული ხარვეზები გამოსწორდება.

თავი 6 - ინვოისის სიზუსტე და ინფორმაცია ანგარიშის შესახებ

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვთქვათ ნებისმიერი შეკვეთის მიღებაზე. ჩვენ, ჩვენივე გადაწყვეტილებით ვზღუდავთ ან ვაუქმებთ ერთ პირზე ან ერთ ოჯახზე ან ერთ შეკვეთაზე შეძენის რაოდენობას. ეს შეზღუდვები შესაძლოა მოიცავდეს ერთი მომხმარებლის მიერ, ერთი საკრედიტო ბარათით გაკეთებულ შეკვეთებს და/ან შეკვეთებს, რომლებზეც გამოყენებულია ერთი და იგივე ინვოისი და/ან მიწოდების მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ ვცვლით ან ვაუქმებთ შეკვეთას, ვეცდებით გაცნობოთ ელ. ფოსტის საშუალებით და/ან ინვოისის გაგზავნის მისამართზე/ტელეფონზე, რომელიც მოწოდებული გაქვთ შეკვეთის დროს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ან ავკრძალოთ შეკვეთები, რომლებიც ჩვენი მოსაზრებით გაკეთებულია დილერების, გადამყიდველების ან დისტრიბუტორების მიერ.

თქვენ თანხმდებით, რომ მოგვაწვდით მოქმედ, სრულყოფილ და ზუსტ შეკვეთას და ანგარიშის ინფორმაციას თქვენს მიერ ჩვენს მაღაზიაში გაკეთებულ ყველა შეკვეთაზე. თქვენ თანხმდებით, რომ სათანადოდ განაახლებთ თქვენი ანგარიშის და სხვა ინფორმაციას, მათ შორის ელ. ფოსტის მისამართს და საკრედიტო ბარათის ნომერს და მოქმედების ვადას, ისე რომ შევძლოთ თქვენი ტრანზაქციების დასრულება და საჭიროების შემთხვევაში თქვენთან კონტაქტი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ „დაბრუნების პოლისი“.

თავი 7 - არჩევითი იარაღები

ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში გაძლევთ წვდომას მესამე მხარის იარაღებზე, რომელსაც არ აქვს მონიტორი, არც რაიმე კონტროლი და არც ხარჯი.

თქვენ აცნობიერებთ და თანხმდებით, რომ ჩვენ მოგცეთ წვდომა ასეთ იარაღებზე „არსებულ მდგომარეობაში“ და „ხელმისაწვდომის შესაბამისად“, რაიმე გარანტიის, განცხადებების ან რაიმე სახის პირობების გარეშე და დადასტურების გარეშე. ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა თქვენს მიერ მესამე მხარის არჩევითი იარაღების გამოყენებაზე.

ვებ-გვერდის მიერ შემოთავაზებული არჩევითი იარაღების ნებისმიერი გამოყენება ექვემდებარება მთლიანად თქვენს რისკს და დისკრეციას და თქვენ ვალდებული ხართ დარწმუნდეთ, რომ იცით და ადასტურებთ იმ პირობებს, რომელსაც გთვაზობთ არჩევითი იარაღების მომწოდებელი მესამე მხარე(ებ)ი.

ჩვენ ასევე შესაძლოა მომავალში შემოგთავაზოთ მომსახურება და/ან მახასიათებლები ვებ-გვერდის მეშვეობით (მათ შორის, ახალი იარაღების და რესურსების ხელმისაწვდომობა). ასეთი ახალი მახასიათებლები და/ან მომსახურება ასევე ექვემდებარება მომსახურების პირობებს.

თავი 8 - მესამე მხარის ლინკები

ჩვენი მომსახურების მეშევობით ხელმისაწვდომი გარკვეული შიგთავსი, პროდუქცია და მომსახურება შესაძლოა მოიცავდეს მესამე მხარეებისგან აღებულ მასალებს.

ამ გვერდზე მესამე მხარის ლინკებით შეგიძლიათ გადახვიდეთ მესამე მხარის ვებ-გვერდებზე, რომლებიც არ არის ჩვენთან აფილირებული. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს მისი შიგთავსის შემოწმებაზე ან შეფასებაზე ან სიზუსტეზე და არ გავცემთ გარანტიას და არ გვეკისრება რაიმე ვალდებულება ან პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მასალებზე ან ვებ-გვერდებზე, ან ნებისმიერ სხვა მასალაზე, პროდუქციაზე ან მესამე მხარეების მომსახურებაზე.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებ-გვერდებთან დაკავშირებით საქონლის, მომსახურების, რესურსების, შიგთავსის ან ნებისმიერი სხვა ტრანზაქციის გამოყენების შედეგად გამოწვეულ რაიმე ზარალზე ან ზიანზე. გთხოვთ ყურადღებით გაეცანით მესამე მხარეების პოლისებს და პრაქტიკას და დარწმუნდით, რომ შეისწავლეთ ნებისმიერი ტრანზაქციის განხორციელებამდე. მესამე მხარეების პროდუქტებთან დაკავშირებით საჩივრებით, პრეტენზიებით, საყედურებით ან შეკითხვებით უნდა მიმართოთ ასეთ მესამე მხარეებს.

თავი 9 - მომხმარებლის კომენტარები, უკუკავშირი და სხვა მოსაზრებები

Iთუ თქვენი მოთხოვნით ელ. ფოსტის, საფოსტო გზავნილის ან სხვა საშუალებით აგზავნით გარკვეულ მოსაზრებებს (მაგალითად სადავო საკითხებს) ან ჩვენგან მოთხოვნის გარეშე აგზავნით კრეატიულ იდეებს, მოსაზრებებს, წინადადებებს, გეგმებს ან სხვა მასალებს (ერთად წოდებული „კომენტარები“), თქევნ თანხმდებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს, შეზღუდვის გარეშე მოვახდინოთ თქვენს მიერ ჩვენთან გამოგზავნილი ნებისმიერი კომენტარის რედაქტირება, კოპირება, გამოქვეყნება, გავრცელება, თარგმნა და სხვაგვარად გამოყენება ნებისმიერი საშუალებით. ჩვენ არ გვეკისრება და არ დაგვეკისრება რაიმე ვალდებულება (1) დავიცვათ კომენტარების კონფიდენციალობა; (2) გადავიხადოთ ანაზღაურება კომენტარებისთვის ან (3) პასუხი გავცეთ კომენტარებს.

ჩვენ უფლება გვაქვს, თუმცა არა ვალდებულება, მონიტორინგი გავუწიოთ, მოვახდინოთ რედაქტირება ან წავშალოთ შიგთავსი, რომელსაც ჩვენი მოსაზრებით ვთვლით რომ არის არაკანონიერი, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებლური, მადისკრედიტებელი, პორნოგრაფიული, უხამსი ან სხვა ნაკლის მქონე ან არღვევს მესამე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას ან მომსახურების ამ პირობებს.

თქვენ თანხმდებით, რომ თქვენი კომენტარები არ არღვევს მესამე მხარის რაიმე უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებას, სასაქონლო ნიშანს, კონფიდენციალობას, პირად ან პერსონალურ ან სხვა ქონებრივ უფლებას. თქვენ ასევე თანხმდებით, რომ თქვენი კომენტარები არ უნდა მოიცავდეს ცილისმწამებლურ ან სხვა არაკანონიერ, შეურაცხმყოფელ ან უხამს მასალას, ან არ შეიცავს რაიმე კომპიუტერულ ვირუსს ან სხვა მავნებელ პროგრამას, რომელსაც შეუძლია რაიმენაირად გავლენა მოახდინოს მომსახურების ოპერირებაზე ან მასთან დაკავშირებულ ვებ-გვერდზე. თქვენ არ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ ყალბი ელ. ფოსტის მისამართი, თავი წარმოაჩინოთ სხვა პირად ან სხვაგვარად შეცდომაში შეგვიყვანოთ ჩვენ ან მესამე მხარეები კომენტარების წარმოშობასთან დაკავშირებით. თქვენ პირადად ხართ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ კომენტარზე და მათ სიზუსტეზე. ჩვენ არ ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას და არ ვართ ვალდებული პასუხი ვაგოთ თქვენს ან მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარებზე.

თავი 10 - პერსონალური ინფორმაცია

თქვენს მიერ მაღაზიის მეშვეობით გაზიარებული პერსონალური ინფორმაცია იმართება „კონფიდენციოალობის პოლისით“. იხილეთ ჩვენი „კონფიდენციალობის პოლისი“.

თავი 11 - შეცდომები, უზუსტობები და გადაცდომები

ჩვენს ვებ-გვერდზე ან მომსახურებაში შესაძლოა შემთხვევით მოხვდეს ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს ტიპოგრაფიულ შეცდომებს, უზუსტობებს ან გადაცდომებს, რომლებიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს პროდუქციის აღწერილობას, ფასებს, რეკლამებს, შემოთავაზებებს, პროდუქციის მიწოდების ტარიფებს, მიწოდების დროებს და ხელმისაწვდომობას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შევასწოროთ ეს შეცდომები, უზუსტობები ან გადაცდომები და შევცვალოთ ან განვაახლოთ ინფორმაცია ან გავაუქმოთ შეკვეთები, თუ მომსახურებაში ან მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ვებ-გვერდზე მოცემული მომენტისთვის არაზუსტია (მათ შორის თქვენს მიერ შეკვეთის გაკეთების შემდეგ).

ჩვენ არ ვკისრულობთ ვალდებულებას განვაახლოთ, შევცვალოთ ან განვმარტოთ ინფორმაცია მომსახურებაში ან მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ვებ-გვერდზე. მომსახურების ან ნებისმიერი მასთან დაკავშირებული ვებ-გვერდის განახლების თარიღი არ მიუთითებს რომ ამ თარიღისთვის ყველა ინფორმაცია მომსახურების ან მასთან დაკავშირებული ვებ-გვერდის შესახებ მოდიფიცირებული ან განახლებულია.

თავი 12 - აკრძალვები

„მომსახურების პირობებში“ განსაზღვრული სხვა შეზღუდვების გარდა, თქვენ გეკრძალებათ გვერდის ან მისი შიგთავსის გამოყენება: (ა) რაიმე უკანონო მიზნებისთვის; (ბ) სხვების მოსაწოდებლად შეასრულონ ან მონაწილეობა მიიღონ რაიმე უკანონო ქმედებაში; (გ) საერთაშორისო, ფედერალური, რეგიონალური ან სახელმწიფო რეგულაციების, წესების, კანონების ან ადგილობრივი დაადგენილებების დარღვევის მიზნით; (დ) ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების ან სხვების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევის მიზნით; (ე) შეწუხების, ჩაგვრის, შეურაცხყოფის, ლანძღვის, ძაგების, დაშინების ან დისკრიმაციის მიზნით, სქესობრივ, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი, ასაკობრივი, ეროვნული წარმომავლობის ან უუნარობის მიზეზით; (ვ) ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის წარდგენისთვის; (ზ) ვირუსების ან ნებისმიერი სხვა საზიანო კოდების ატვირვის ან გავრცელებისთვის, რომლებიც გამოიყენება ან შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი სახით, რომელიც გავლენას მოახდენს მომსახურების ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ვებ-გვერდის, სხვა ვებ-გვერდების ან ინტერნეტის ფუნქციონირებაზე ან მუშაობაზე; (თ) სხვების პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზნით: (ი) სპამების გაგზავნისთვის, ფიშინგისთვის, მოტყუებისთვის, შეცდომაში შეყვანის ან მახეში გაბმის მიზნით; ან (კ) მომსახურების ან მასთან დაკავშირებული ვებ-გვერდის, სხვა ვებ-გვერდების ან ინტერნეტის უსაფრთხოების მახასიათებლების არევის ან უგულებელყოფისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას აკრძალული ქმედებების განხორციელების შემთხვევაში შევწყვიტოთ თქვენს მიერ მომსახურების ან ნებისმიერი დაკავშირებული ვებ-გვერდის გამოყენება.

თავი 13 - განცხადება გარანტიების შესახებ; ვალდებულების შეზღუდვა

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, არ წარმოვადგენთ ან არ გპირდებით, რომ თქვენს მიერ ჩვენი მომსახურების გამოყენება იქნება უწყვეტი, დროული, დაცული ან შეცდომების გარეშე.

ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ მომსახურების გამოყენებისგან მიღებული შედეგები იქნება ზუსტი ან სანდო.

თქვენ თანხმდებით, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს პერიოდულად შევწყვიტოთ მომსახურება განუსაზღვრელი ვადით ან გავაუქმოთ მომსახურება ნებისმიერ დროს, თქვენთვის შეტყობინების გარეშე.

თქვენ თანხმდებით, რომ მომსახურების გამოყენება ან გამოუყენებლობა წარმოადგენს თქვენს პასუხისმგებლობას. თქვენთვის მოწოდებული პროდუქცია და მომსახურება (გარდა ჩვენს მიერ აშკარად გაცხადებულისა) შეგიძლიათ გამოიყენოთ „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“, რაიმე წარმომადგენლობის, გარანტიების ან რაიმე სახის პირობების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის ყველანაირი გარანტია ან პირობა შეძენის, შეძენილის ხარისხის, კონკრეტული მიზნისთვის მორგების, გამძლეობის, სტატუსის ან მთლიანობის შესახებ.

შპს „ბალდოსი“, ჩვენი დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, აფილირებული პირები, აგენტები, კონტრაქტორები, სტაჟიორები, მიმწოდებლები, პროვაიდერები ან ლიცენზიანტები არც ერთ შემთხვევაში არ არიან პასუხისმგებელნი რაიმე დაზიანებაზე, დანაკარგზე, მოთხოვნაზე ან ნებისმიერ პირდაპირ, არაპირდაპირ, შემთხვევით, განსაკუთრებულ ან რაიმე სახის შედეგობრივ დაზიანებაზე, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე მოგების დანაკარგი, შემოსავლების დანაკარგი, მონაცემების დანაკარგი, ხარჯების ჩანაცვლება ან მსგავი ზიანი, კონტრაქტის საფუძველზე, კანონდარღვევით (მათ შორის დაუდევრობით), მკაცრი ვალდებულებით ან სხვაგვარად, რომელიც წარმოიშვება თქვენს მიერ მომსახურების ან პროდუქციის გამოყენების შედეგად, მათ შორის და არა მხოლოდ შიგთავში არსებული შეცდომების ან გადაცდომების გამო ან ნებისმიერი ზარალით ან ზიანით, ნებისმიერი სახის, რაც გამოწვეული იქნება მომსახურების გამოყენებით ან პროდუქტის შიგთავსით, რომელიც იგზავნება, გადაეცემა ან სხვაგვარად ხდება ხელმისწვდომი მომსახურების შედეგად, მაშინაც კი თუ რეკომენდირებულია მათი გამოყენება. ვინაიდან ზოგიერთი სახელმწიფო ან იურისდიქცია არ უშვებს პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შედეგობრივ ან შემთხვევით დაზიანებაზე, ასეთ სახელმწიფოებში ან იურისდიქციაში ჩვენი პასუხისმგებლობა იზღუდება კანონით ნებადართული მასშტაბით.

თავი 14 - კომპენსაცია

თქვენ თანხმდებით, რომ დაიცავთ, უზრუნველყოფთ და აარიდებთ შპს “ბალგე ინთერნეიშნალ”-ს და ჩვენს დამფუძნებელ კომპანიას, სუბსიდიებს, აფილირებულ პირებს, პარტნიორებს, მიმწოდებლებს, სტაჟიორებს და თანამშრომლებს ნებისმიერი მოთხოვნისგან ან პრეტენზიისგან, მათ შორის ადვოკატის გონივრული ხარჯებისგან, რომელსაც წამოაყენებს ნებისმიერი მესამე მხარე ამ მომსახურების პირობების დარღვევის შედეგად ან იმ დოკუმენტების დარღვევის გამო, რომელსაც ისინი მიუთითებენ საფუძვლად ან თქვენს მიერ ნებისმიერი კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გამო.

თავი 15 - ბათილობა

თუ ამ მომსახურების პირობების რომელიმე დებულება მიიჩნევა უკანონოდ, ბათილად ან ძალადაკარგულად, ასეთი დებულება ძალას კარგავს კანონის შესაბამისად და ბათილი ნაწილი ამოღებულ იქნება ამ მომსახურების პირობებიდან და აღნიშნული გავლენას არ ახდენს დანარჩენი დებულებების მოქმედებაზე.

თავი 16 - შეწყვეტა

მხარეების მოვალეობები და ვალდებულებები, ნაკისრი შეთანხმების შეწყვეტის თარიღამდე, ყველა მიზნით ძალაში რჩება ამ შეთანხმების შეწყვეტის შემდეგაც.

მომსახურების ეს პირობები ძალაშია თქვენს ან ჩვენს მიერ შეწყვეტამდე. თქვენ უფლება გაქვთ შეწყვიტოთ ეს მომსახურების პირობები ნებისმიერ დროს, ჩვენთვის შეტყობინების გამოგზავნით, რომ აღარ გსურთ ჩვენი მომსახურების გამოყენება ან წყვეტთ ჩვენი გვერდის გამოყენებას.

თუ თქვენ ვერ ასრულებთ ან ეჭვობთ, რომ ვერ შეასრულებთ ამ მომსახურების პირობების რომელიმე დებულებას, ასევე შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს, შეტყობნების გარეშე და ამ შემთხვევაში მაინც ვალდებული ხართ გადაიხადოთ ყველა დავალიანება და/ან შესაბამისად შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენი მომსახურების გამოყენებაზე (ან მის ნაწილზე).

თავი 17 - ერთიანი შეთანხმება

ჩვენს მიერ ამ მომსახურების პირობებით განსაზღვრული უფლების გამოუყენებლობა არ ნიშნავს აეთი უფლების ჩამორთმევას.

ჩვენს მიერ ვებ-გვერდზე გამოქვყენებული ეს მომსახურების პირობები ან საოპერაციო წესები წარმოადგენს ერთიან შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენს შორის და მოქმედებს თქვენს მიერ ჩვენი მომსახურების გამოყენაბაზე და აუქმებს ყველა მანამდე არსებულ შეთანხმებას, კომინიკაციას და შემოთავაზებებს, ზეპირს თუ წერილობითს (მათ შორის და არა მხოლოდ მომსახურების პირობების წინა ვერსიებს).

ამ მომსახურების პირობების რაიმე ორაზროვანი ინტერპრეტაცია არ განიმარტება მისი შემდგენი მხარის საწინააღმდეგოდ.

თავი 18 - მმართველი კანონი

მომსახურების ეს პირობები და ნებისმიერი ცალკე შეთანხმება, რომლის თანახმად ჩვენ გაწვდით მომსახურებას, იმართება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი 19 - მომსახურების პირობების ცვლილება

ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ამ მომსახურების პირობების განახლებული ვერსია.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ჩვენივე გადაწყვეტილებით განვაახლოთ, შევცვალოთ ან ჩავანაცვლოთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი, განახლებების და ცვლილებების ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ პერიოდულად შეამოწმოთ ცვლილებები ჩვენს ვებ-გვერდზე. თუ აგრძელებთ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებას ან შედიხართ ვებ-გვერდზე ან იყენებთ მომსახურებას მომსახურების პირობების ცვლილების შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ ეთანხმდებით ასეთ ცვლილებებს.

თავი 20 - საკონტაქტო ინფორმაცია

მომსახურების პირობების შესახებ შეკითხვები გამოგზავნეთ ელ. ფოსტით მისამართზე: [email protected].

თავი 21 -კანონისმიერი გარანტია

კომპანია შპს „ბალგე ინთერნეიშნალ“ -ში (ს.ნ. 406402860) ფიზიკური პირის მიერ შეძენილ საქონელს აქვს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 2 წლიანი კანონისმიერი გარანტია!

კანონისმიერი გარანტიის პირობებია:

მომხმარებელის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მომხმარებლის უფლებებია:

1. თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

2. საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

3. საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.

4. საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

5. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე,თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

ა) ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;
ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;
გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

6. მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

8. იმის განსაზღვრისას, თუ რამდენად არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) საქონლის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;
ბ) საქონლის ან მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;
გ) საქონლის ნაკლის მომხმარებლისთვის შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა.

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მტკიცების ტვირთი:

თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

წუნდებული საქონლის შეცვლა:

წუნდებული საქონლის შეცვლის საკითხზე მომხმარებელმა უნდა მიმართოს კონკრეტული სავაჭრო ობიექტის მენეჯერს, ხოლო რაიმე გაუგებრობის შემთხვევაში დარეკოს ცხელ ხაზზე, რომლის ნომერია (+995) 322 50 00 50, ან გააგზავნოს წერილი ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected].

წუნდებული საქონლის შეცვლის მოთხოვნა შეუძლია მომხმარებელს, ამასთან მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს წუნდებული საქონელი და მისი შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

კანონისმიერი გარანტია არ ვრცელდება მეწარმე/იურიდიულ პირებზე.

კანონისმიერი გარანტია ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე!